วิธีการจองทัวร์

payment

1. สั่งจองล่วงหน้าได้ทาง

2. เมื่อทำการจองทัวร์เรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินเข้าบัญชี

 • เมื่อถูกใจโปรแกรมทัวร์ ให้ทำการจองกับเราเพื่อเช็คว่าว่างรึเปล่า
 • หากโปรแกรมทัวร์ว่าง ได้รับการยืนยันจากทางเรา สามารถโอนเงินได้เลย
 • โดยการโอนเงินต้องโอนเงินมาเต็มจำนวนตามราคาโปรแกรมทัวร์

bbl(1)

4. เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

 • ทางบริษัทจะส่ง Confirm Booking , Travel Voucher และ ใบเสร็จรับเงิน ไปทาง E-mail

หรือทางแฟ็กซ์ ( ไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่โอนเงิน )

เงื่อนไขและข้อตกลง

**การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเราไม่ว่าช่องทางใด

บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว**

การสำรองโปรแกรมทัวร์

 • ผู้ใช้บริการจะต้องสำรองที่ผ่านทางช่องทางที่ผู้ใช้ให้บริการกำหนดไว้เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสำรองที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันการสำรองที่โดยการชำระเงินก่อนเข้ารับบริการ
 • มิฉะนั้นผู้ให้บริการอาจยกเลิกรายการสำรองที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการเดินทาง

 • ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งกำหนดการเดินทางและที่ตั้ง ก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • ผู้ให้บริการมิอาจรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการมิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ผู้ให้บริการเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการอาจมีเหตุซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าของการเดินทาง
 • ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการให้บริการ
Facebook Comments